• Instagram

A Smart Student Club „Regisztrálj ingyen és nyerj egy 30 000 Ft értékű ZARA Ajándékkártyát!” nyereményjátékára vonatkozó részvételi- és játékszabályzat

 

1. Czuni Dávid EV (Smart Student Club, www.smartstudentclub.com), mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1013 Budapest Attila út. 33., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 16. életévét betöltött érvényes tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a Smart Student Club (www.smartstudentclub.com) felhasználója, azaz rendelkezik a szervező (Smart Student Club) által a Játékos részére kiállított elektronikus klubkártyával, illetve a Smart Student Club (www.smartstudentclub.com) Instagram profilját (@smartstudentclubhun) követi, valamint a Smart Student Club (www.smartstudentclub.com) Instagram profilján (@smartstudentclubhun) található, ezen nyereményjátékot hírdető poszt alatt megjelöli egy barátját, aki az Instagram felhasználója. 

1.1. A Játékban való részvétel – mint ráutaló magatartás - a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

2. A Játék 2020. június 13 – augusztus 29-ig tart. A Smart Student Club (www.smartstudentclub.com) oldalon történő tagsági regisztrációt, az Instagrammon a @smartstudentclubhun profil bekövetését és a nyereményjátékot hírdető poszt alatt egy Instagram felhasználó barát megjelölését ezen határidőn belül kell lebonyolítani és csak ezek minősülnek érvényes Pályázatoknak. 

2.1. A Pályázatok beérkezésének határideje 2020. augusztus 29. 23:30 (23 óra 30 perc 00 másodperc) 

3. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, ellopott, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását - a Játék tisztaságának megőrzése érdekében - a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként, a nyereményjátékban kizárólag a ténylegesen, határidőben beérkezett Pályázatok vesznek részt. A Pályázatok beérkezésének határideje, a beérkezés ténye tekintetében a Szervező nyilvántartása az irányadó. 

4. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg. 

5. A játék sorsolt nyereménye:

 egy 30 000 Ft értékű ZARA Ajándékkártya

5.1. Az Ajándékkártya az általános szerződési feltételei alapján 2023-ig felhasználható. Az Ajándékkártya kibocsátója és tulajdonosa a ZARA Magyarország Kft (adószám: 13270557-2-44) a Kártya birtokosa mindössze a letétes szerepét tölti be. Az Ajándékkártya bármelyik Magyarország területén lévő ZARA üzletben árusított bármelyik termék vásárlásakor igénybe vehető. A Kártya nem használható más üzletekben. 

5.2. A promócióhoz kapcsolódó nyeremény kizárólag személyesen a Smart Student Club irodájánál (cím: 1013 Budapest, Attila út 33.) vehető át és kizárólag a ZARA Magyarország Kft (adószám: 13270557-2-44) által megszabott módon és elfogadóhelyeken lehet levásárolni. 

5.3. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó - így különösen a személyi jövedelemadó - megfizetését a Szervező vállalja.

5.4. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

5.5. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyeremény nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból, illetve akár fel nem róható okból (pl. betegség, technikai hiba, stb.) - történő elmulasztása esetére. 

 

6. Sorsolás módja

A nyertes Játékos sorsolására 2020. október 3-án 11:30 órakor egy online sorsoló program segítségével kerül sor a véletlenszerűség elvének megfelelően. Csak a nyereményjáték összes feltételét (1. pont) teljesítő résztvevők esélyesek a nyereményre. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, é s így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 3. (harmadik) nap 24:00 óráig a Játékban megadott e-mail címen nem elérhető, illetve ha a nyeremény átvételének időpontjában nem rendelkezik érvényes tanulói vagy hallagatói jogviszonnyal, helyette tartaléknyertesként a következőleg kisorsolt Játékos válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az a Pályázat mindenben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

 

7. A Szervező a nyertest a Játék során regisztrált e-mail címen a 6. pontban írt határidőn belül és alkalommal értesíti a nyereményjáték lezárulta után 1 (egy) napon belül. 

 

8. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a Smart Student Club irodájánál (cím: 1013 Budapest, Attila út 33.). A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 3 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

9. A promócióhoz kapcsolódó nyeremény átvételéhez szükséges a Smart Student Club által kiállított és a saját nevével ellátott elektronikus tagsági kártya és az átvétel időpontjában érvényes magyar diákigazolványa vagy a hallgatói/tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum száma és fizikális felmutatása. A kért adatokat az e-mailes értesítés után egyeztetett időpontban a Smart Student Club irodájánál (cím: 1013 Budapest, Attila út 33.) kell bemutatnia. Amennyiben a kért adatok nem kerülnek bemutatásra személyesen az ajándékkártya átvételekor úgy a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult. Amennyiben a kért adatok felmutatásra kerülnek úgy a nyeremény azonnal, a megbeszélt időpontban átvehető.

10. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a résztvevőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt bármely személyi vagy alaki feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

11. A nyereményt pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező vállalja azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

12. A Játékból ki vannak zárva a Czuni Dávid EV (Smart Student Club) valamennyi munkavállalója, kapcsolt vállalkozásainak szerződött partnerei és azok munkavállalói, ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

13. A Játékosok által megadott e-mail cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), az értesítés ez okból történő elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

14. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a promócióban a www.smartstudentclub.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.smartstudentclub.hu internetes oldalon jelenik meg. 

15. A Szervező a ZARA Magyarország Kft-nek (adószám: 13270557-2-44) felróható vagy bámely egyéb a Szervező hatáskörébe nem tartozó eseményért semmilyen felelőséget nem vállal. 

16. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük , valamint egy róluk készült fotó az átvétel során megjelenik a Smart Student Club Internetes honlapján, a www.smartstudentclub.com oldalon illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos az 1. pontban rögzítettek szerinti adatait a www.smartstudentclub.com weboldalon regisztrálta és teljesítette az egyéb Instagram platformhoz fűződő feltételeket, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét és egy róla készült képet az átvétel során a Szervező – bármely díjazás vagy költségtérítés nélkül - a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos a Pályázata beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához 2029. december 31. napjáig idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. 

17. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Czuni Dávid EV (Smart Student Club). által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése, amennyiben azt jogerős bírósági ítélet állapította meg, avagy az adott cselekménnyel kapcsolatban a büntetőeljárásról

szóló 2017. évi XC. törvény 416. § (1) és (2) bekezdése alapján az ügyészség az eljárást felfüggesztette.

 

18. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és a Facebook-Instagram elveknek megfelelően használható fel. A nyereményjátékot az Instagram, a Facebook és a ZARA Magyarország Kft (adószám: 13270557-2-44) semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagramnak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól. Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

19. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa önkéntesen megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához - a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Czuni Dávid EV (Smart Student Club), aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, de legfeljebb a nyeremény átvételének napjáig kezeli, ezt követően nyilvántartásából az adatokat – a jogszabályban előírt iratőrzési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatokon kívül - törli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból a fenti határidő lejártát megelőzően is bármikor, írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@smartstudentclub.com.  A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Czuni Dávid EV (Smart Student Club) tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

·  amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint 

·  amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 8 évig, történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

 

20. Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályokról 
 

20.1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és a Játékosok megfelelő, előzetes tájékoztatása alapján történik. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

 

20.2. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

 

20.2.1. A Játékos neve

 

a) az adatkezelés célja: 

-  a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, 

továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás 

Biztosítása;

- adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; 

 

b) az adatkezelés jogalapja: 

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

 

c) az adatkezelés időtartama:

- nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más 

adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 

20.2.2. A Játékos telefonszáma 

 

a) az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal 

 

b) az adatkezelés jogalapja:

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

 

c) az adatkezelés időtartama:

- nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más 

adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 

20.2.3. A Játékos e-mail címe 

 

d) az adatkezelés célja:

- a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;

 

e) az adatkezelés jogalapja: 

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

 

f) az adatkezelés időtartama:

- nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más 

adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap. 

 

20.2.4. A Játékos diákigazolványáról készült fotómásolat

 

a) az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, az érvényes Smart Student Club tagsági kártya kiállításához szükséges adat.  

 

b) az adatkezelés jogalapja:

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

 

c) az adatkezelés időtartama:

- nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más 

adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 

A Szervező a nyertes Játékos nevét megjelenteti weboldalán, valamint Instagram és Facebook oldalán. A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap. 


 

20.3. A Játékosok adatvédelmi jogai 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján történik, azzal, hogy a Szervező a Játékos ilyen igénye esetén korlátozás nélküli lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), kérheti azok visszavonását, vagy az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben. 

A fenti jogosultságait a Játékos a Szervező info@smartstudentclub.com e-mail címén, valamint a Szervező jelen játékszabályzatban rögzített postai elérhetőségein keresztül előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A fentiek mellett a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója Czuni Dávid egyéni vállalkozó (Smart Student Club) Székhely: Magyarország, Budapest, 1013 Attila út 33. Levelezési cím: Magyarország, Budapest, 1013 Attila út 33. Nyilvántartási szám: 54178816 Adószám: 55489724-1-41 E-mail cím: info@smartstudentclub.com. Az adatkezelésért felelős személy: Czuni Dávid. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-0005316A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Játék lezárását követő 3 (három) munkanapon belül megsemmisíti. 

 

21. Czuni Dávid egyéni vállalkozó (Smart Student Club) nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért. 

22. Czuni Dávid EV (Smart Student Club) fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon (www.smartstudentclub.com) keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel. 

 

23. Információkérés

A nyereményjátékkal kapcsolatos információkkal és problémákkal kapcsolatban írjon az info@smartstudentclub.com címre.

 

Budapest, 2020.06.13. 

Czuni Dávid egyéni vállalkozó (Smart Student Club), Szervező

A Smart Student Club „Regisztrálj ingyen és nyerj egy Sziget bérletet!” nyereményjátékára vonatkozó részvételi- és játékszabályzat

1. Czuni Dávid EV (Smart Student Club, www.smartstudentclub.com), mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1013 Budapest Attila út. 33., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon cselekvőképes, 16. életévét betöltött érvényes tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 11. pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a Smart Student Club (www.smartstudentclub.com) felhasználója, azaz rendelkezik a szervező (Smart Student Club) által a Játékos részére kiállított elektronikus klubkártyával, illetve a Smart Student Club (www.smartstudentclub.com) Instagram profilját (@smartstudentclubhun) követi, valamint a Smart Student Club (www.smartstudentclub.com) Instagram profilján (@smartstudentclubhun) található, ezen nyereményjátékot hírdető posztot az Instagram-történetében (story-ban) egyszeri alkalommal megosztja. 

1.1. A Játékban való részvétel – mint ráutaló magatartás - a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. 

2. A Játék 2020. március 8 – augusztus 1-ig tart. A Smart Student Club (www.smartstudentclub.com) oldalon történő tagsági regisztrációt, az Instagrammon a @smartstudentclubhun profil bekövetését és a nyereményjátékot hírdető poszt Instagram-történetben való megosztását ezen határidőn belül kell lebonyolítani és csak ezek minősülnek érvényes Pályázatoknak. 

2.1. A Pályázatok beérkezésének határideje 2020. augusztus 1. 11:30 (11 óra 30 perc 00 másodperc) 

3. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, ellopott, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását - a Játék tisztaságának megőrzése érdekében - a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként, a nyereményjátékban kizárólag a ténylegesen, határidőben beérkezett Pályázatok vesznek részt. A Pályázatok beérkezésének határideje, a beérkezés ténye tekintetében a Szervező nyilvántartása az irányadó. 

4. A játék ideje alatt (2. pont) az érvényes pályázatot beküldők az 5. pontban részletezett nyereményt nyerhetik meg. 

5. A játék sorsolt nyereménye:

 1 főre szóló Sziget Fesztivál (diák)bérlet voucher, a 2020 augusztusában megrendezésre kerülő rendezvényre

5.1. A Szervező a nyereményhez kapcsolódó utazási és egyéb költségeket nem állja. A bérlet névre szól, nem átruházható és a beváltás napja (2020.08.03.) nem módosítható. 

5.2. A promócióhoz kapcsolódó nyeremény vouchere kizárólag személyesen a Meex Festival Travel International Kft. irodájában (cím: 1095 Budapest – Soroksári út 48.) íratható a nyertes nevére és kizárólag a Sziget Fesztivál bejáratánál váltható be a belépőre (karszalagra). 

5.3. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyereménnyel kapcsolatos mindennemű adó - így különösen a személyi jövedelemadó - megfizetését a Szervező vállalja.

5.4. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a Játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy résztvevő bármely egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzat feltételeinek. A téves vagy szándékosan valótlan adatszolgáltatásból eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

5.5. Szervező kizárja a felelősségét a kapott nyeremény nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból, illetve akár fel nem róható okból (pl. betegség, technikai hiba, stb.) - történő elmulasztása esetére. 

 

6. Sorsolás módja

A nyertes Játékos sorsolására 2020. augusztus 1-jén 11:31 órakor egy online sorsoló program segítségével kerül sor a véletlenszerűség elvének megfelelően. Csak a nyereményjáték összes feltételét (1. pont) teljesítő résztvevők esélyesek a nyereményre. 

Abban az esetben, amennyiben a nyertes Játékos bármely okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételek valamelyikének, é s így kizárásra kerül, vagy a nyereményjáték lezárultát követő 3. (harmadik) nap 24:00 óráig a Játékban megadott e-mail címen  nem elérhető, illetve ha a nyeremény átvételének időpontjában nem rendelkezik érvényes tanulói vagy hallagatói jogviszonnyal, helyette tartaléknyertesként a következőleg kisorsolt Játékos válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben az a Pályázat mindenben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

 

7. A Szervező a nyertest a Játék során regisztrált e-mail címen a 6. pontban írt határidőn belül és alkalommal értesíti a nyereményjáték lezárulta után 1 (egy) napon belül. 

 

8. A nyeremény átadására személyesen kerül sor a Meex Festival Travel International Kft. irodájában (cím: 1095 Budapest – Soroksári út 48.). A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a nyereményjáték lezárultát követő 3 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

9. A promócióhoz kapcsolódó nyeremény (diákbérlet) voucherének átvételéhez szükséges a nyertes pontos neve, fényképes személyazonosságot igazoló igazolvány száma (személyi igazolvány szám, jogosítvány, útlevél), valamint az e-mail címe, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma és az átvétel időpontjában érvényes magyar diákigazolványa vagy a hallgatói/tanulói jogviszonyát igazoló dokumentum száma és fizikális felmutatása. A kért adatokat az e-mailes értesítés után egyeztetett időpontban a Meex Festival Travel International Kft. irodájában (cím: 1095 Budapest – Soroksári út 48.) kell bemutatnia. Amennyiben a kért adatok nem kerülnek bemutatásra személyesen a voucher átvételekor úgy a nyertes a nyeremény átvételére nem jogosult. Amennyiben a kért adatok felmutatásra kerülnek úgy a nyeremény vouchere azonnal, a megbeszélt időpontban átvehető. A Sziget Fesztivál bérlet névre szól, utólagos módosításra nem lesz lehetőség. 

10. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a résztvevőt, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt bármely személyi vagy alaki feltételnek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

11. A nyereményt átruházni, illetve pénzre átváltani nem lehet. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező vállalja azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik. 

12. A Játékból ki vannak zárva a Czuni Dávid EV (Smart Student Club) valamennyi munkavállalója, kapcsolt vállalkozásainak szerződött partnerei és azok munkavállalói, ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

13. A Játékosok által megadott e-mail cím hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), az értesítés ez okból történő elmaradásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

14. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a promócióban a www.smartstudentclub.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Játékszabályzata a www.smartstudentclub.hu internetes oldalon jelenik meg. 

15. A Szervező a rendezvény esetleges elmaradása vagy bámely egyéb a Szervező hatáskörébe nem tartozó eseményért semmilyen felelőséget nem vállal. 

16. A résztvevők elfogadják, hogy nyeremény esetén, és csakis nyeremény esetén erről tájékoztatást kapnak, és nevük , valamint egy róluk készült fotó az átvétel során megjelenik a Smart Student Club Internetes honlapján, a www.smartstudentclub.com oldalon illetve esetlegesen egyéb médiákban is. Azáltal, hogy a Játékos az 1. pontban rögzítettek szerinti adatait a www.smartstudentclub.com weboldalon regisztrálta és teljesítette az egyéb Instagram platformhoz fűződő feltételeket, elfogadja a jelen részvételi feltételeket, valamint kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén a fentiek szerint a nevét és egy róla készült képet az átvétel során a Szervező – bármely díjazás vagy költségtérítés nélkül - a jelen pont szerinti módokon nyilvánosságra hozza. A Játékos a Pályázata beküldésével tudomásul veszi továbbá azt is, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet; így a fentiek alapján egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi - a Szervező által szervezett, illetve a Szervező megbízásából készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához 2021. december 31. napjáig idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. 

17. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely Czuni Dávid EV (Smart Student Club). által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Csalásnak/hamisításnak számít a 3. pontban írt Játékszabály szándékos megsértése, amennyiben azt jogerős bírósági ítélet állapította meg, avagy az adott cselekménnyel kapcsolatban a büntetőeljárásról

szóló 2017. évi XC. törvény 416. § (1) és (2) bekezdése alapján az ügyészség az eljárást felfüggesztette.

 

18. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és a Facebook-Instagram elveknek megfelelően használható fel. A nyereményjátékot az Instagram, a Facebook és a Sziget Fesztivál semmilyen formában nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagramnak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól. Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

19. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa önkéntesen megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához, nyertes személyének megállapításához - a Játék idejére, a nyertes személyének megállapításáig - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Czuni Dávid EV (Smart Student Club), aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, de legfeljebb a nyeremény átvételének napjáig kezeli, ezt követően nyilvántartásából az adatokat – a jogszabályban előírt iratőrzési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatokon kívül - törli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból a fenti határidő lejártát megelőzően is bármikor, írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@smartstudentclub.com.  A Játékos ugyanezen az e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Czuni Dávid EV (Smart Student Club) tájékoztatja a nyereményjátékban résztvevőket arról, hogy a résztvevők adataikat csak közvetlenül adhatják meg a Szervező részére, az adatokat kizárólag a jelen szabályzatban rögzített célra, kizárólag a nyeremény átvételének napjáig kezeli, továbbá azokat harmadik személy részére nem adja át. 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy 

·  amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint 

·  amennyiben az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény – vagy más törvény – a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő (pl. a nyertesek név- és lakcímadatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyv 8 évig, történő kötelező megőrzése), a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

20. Amennyiben a 2020-as Sziget Fesztivál megrendezésére nem kerülne sor, úgy a nyereményjáték érvényét veszíti.

 

21. Tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 2016/679 rendeletével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályokról 
 

21.1. A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és a Játékosok megfelelő, előzetes tájékoztatása alapján történik. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.Azzal, hogy a Játékos a Játékban saját döntése alapján részt vesz, azzal ráutaló magatartással önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

 

21.2. A kezelt adatok típusa, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

 

21.2.1. A Játékos neve

 

a) az adatkezelés célja: 

-  a Játékos azonosítása mellett a Játékosnak a Játékban való részvétel biztosítása, 

továbbá a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás 

Biztosítása;

- adózással és egyéb közterhek viselésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; 

 

b) az adatkezelés jogalapja: 

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

 

c) az adatkezelés időtartama:

- nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más 

adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 

21.2.2. A Játékos telefonszáma 

 

a) az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékossal 

 

b) az adatkezelés jogalapja:

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

 

c) az adatkezelés időtartama:

- nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más 

adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 

21.2.3. A Játékos e-mail címe 

 

d) az adatkezelés célja:

- a Nyeremény átadásának elősegítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása;

 

e) az adatkezelés jogalapja: 

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

 

f) az adatkezelés időtartama:

- nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más 

adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap. 

 

21.2.4. A Játékos diákigazolványáról készült fotómásolat

 

a) az adatkezelés célja: részvétel a Játékban, az érvényes Smart Student Club tagsági kártya kiállításához szükséges adat.  

 

b) az adatkezelés jogalapja:

- GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás 

 

c) az adatkezelés időtartama:

- nyertesek esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 8 (nyolc) év, más 

adatok esetében a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap; 

 

A Szervező a nyertes Játékos nevét megjelenteti weboldalán, valamint Instagram és Facebook oldalán. A Szervező által kezelt adatok kezelésének időtartama a Nyereményjáték lezárásától számított 60. (hatvanadik) nap. 


 

21.3. A Játékosok adatvédelmi jogai 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés az adatkezelésre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok alapján történik, azzal, hogy a Szervező a Játékos ilyen igénye esetén korlátozás nélküli lehetőséget biztosít arra, hogy a Játékos tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről (hozzáférési jog), kérje azok törlését (törlési jog), helyesbítését (helyesbítési jog), kérheti azok visszavonását, vagy az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben. 

A fenti jogosultságait a Játékos a Szervező info@smartstudentclub.com e-mail címén, valamint a Szervező jelen játékszabályzatban rögzített postai elérhetőségein keresztül előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. A fentiek mellett a Játékost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója Czuni Dávid egyéni vállalkozó (Smart Student Club) Székhely: Magyarország, Budapest, 1013 Attila út 33. Levelezési cím: Magyarország, Budapest, 1013 Attila út 33. Nyilvántartási szám: 54178816 Adószám: 55489724-1-41 E-mail cím: info@smartstudentclub.com. Az adatkezelésért felelős személy: Czuni Dávid. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-0005316A Szervező a Játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Játék lezárását követő 3 (három) munkanapon belül megsemmisíti. 

 

22. Czuni Dávid egyéni vállalkozó (Smart Student Club) nem vállal semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért. 

23. Czuni Dávid EV (Smart Student Club) fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést honlapunkon (www.smartstudentclub.com) keresztül közlünk nyereményjátékunk résztvevőivel. 

 

24. Információkérés

A nyereményjátékkal kapcsolatos információkkal és problémákkal kapcsolatban írjon az info@smartstudentclub.com címre.

 

Budapest, 2020.03.07. 

Czuni Dávid egyéni vállalkozó (Smart Student Club), Szervező

 

 
  • Facebook
  • Instagram

Minden jog fenntartva! ©2020 by Smart Student Club