Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő neve, elérhetőségei

  

Czuni Dávid egyéni vállalkozó (Smart Student Club)
Székhely: Magyarország, Budapest, 1013 Attila út 33. 
Levelezési cím: 
Magyarország, Budapest, 1013 Attila út 33. 
Nyilvántartási szám: 54178816
Adószám: 55489724-1-41
E-mail cím: info@smartstudentclub.com

Az adatkezelésért felelős személy: Czuni Dávid 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-0005316

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről - és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

  • valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet). 

 

2.  Az adatkezelés elvei

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a Smart Student Club tagok vonatkozó személyes adatokat mindenkor

 

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

 

(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

 

(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

 

(e) olyan formában tárolja, amely a Smart Student Club tag azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

 

(f) oly módon kezeli, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 

3. Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a különböző adatkezelési célok eléréséhez szükséges, illetve a Smart Student Club tag beazonosításához elengedhetetlen adatokat kezeli, továbbá kezeli a Smart Student Club tag eléréséhez szükséges adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja minden esetben a Smart Student Club tag hozzájárulása. Az adatkezelési hozzájárulás a Smart Student Club tag által megjelölt időtartamig (időpontig), vagy visszavonásig tart.

 

Smart Student Club tag személyre szóló tájékoztatást kérhet a hozzákapcsolódó és Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) által kezelt személyes adatokról (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), amit az alábbi kapcsolat felvételi ponton tehet meg:

 

E-mail: info@smartstudentclub.com

 

4. A Smart Student Club tag hozzáférési jogai

 

Smart Student Club tag hozzáférhet a személyes adataihoz.

 

Smart Student Club tag kérheti, hogy Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait.

Smart Student Club tag azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b) nem terjed ki az anonim adatokra;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen a Smart Student Club tag kapcsolható álnevesített adatokat.

 

5. A Smart Student Club tag helyesbítéshez való joga

 

A Smart Student Club tag jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen a Smart Student Club tag kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a Smart Student Club tag kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a Smart Student Club tag személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

6. A Smart Student Club tag törléshez való joga

 

Bizonyos feltételek esetén a Smart Student Club tag jogosul a személyes adatai törlésére.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a Smart Student Club tag személyes adatait, amennyiben

(a) Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) kezeli e személyes adatokat, és

(b) a Smart Student Club tag a személyes adatai törlését kéri, és

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a személyes adatokat kezeli.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a Smart Student Club tagszemélyes adatait, ha

(d) Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) kezeli a Smart Student Club tag személyes adatait, és

(e) a Smart Student Club tag a személyes adatai törlését kéri, és

(f) a Smart Student Club tag visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g) nincs más jogalap a Smart Student Club tag adatainak további kezelésére.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a Smart Student Club tag személyes adatait, ha

(h) az adatkezelés Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i) a Smart Student Club tag tiltakozik az ellen, hogy Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) kezeli a személyes adatait, és

(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a Smart Student Club tag tiltakozásával szemben.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a Smart Student Club tag személyes adatait, ha

(k) a Smart Student Club tag a személyes adatai törlését kéri, és

(l) az ilyen adatok az egyéni vállalkozó általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n) a Smart Student Club tag adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a Smart Student Club tag személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

7. A Smart Student Club tag joga az adatkezelés korlátozásához

 

Smart Student Club tag kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

 

Smart Student Club tag joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen a Smart Student Club tag kapcsolható álnevesített adatokat.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) korlátozza a Smart Student Club tag személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha a Smart Student Club tag a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és a Smart Student Club tag vitatja az ilyen adatok pontosságát.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) korlátozza a Smart Student Club tag személyes adatainak kezelését, ha a Smart Student Club tag olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és a Smart Student Club tag ellenzi az ilyen adatok törlését.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) korlátozza a Smart Student Club tag személyes adatainak kezelését, ha

(a) a Smart Student Club tag a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) Czuni Dávid egyéni vállalkozónak (Smart Student Club) már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) a Smart Student Club tag az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) korlátozza a Smart Student Club tag személyes adatainak kezelését, ha

(a) a Smart Student Club tag tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) jogos érdekei céljából, és

(b) a Smart Student Club tag annak visszaigazolására vár, hogy a Smart Student Club tagszemélyes adatainak Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget a Smart Student Club tag tiltakozásával szemben.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a Smart Student Club tag személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 

Ha Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) korlátozza a Smart Student Club tag személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) a Smart Student Club tag hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) nem használhatja fel  Smart Student Club tag adatait  közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 

8. A Smart Student Club tag adathordozhatósághoz való joga

 

Smart Student Club tag jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Smart Student Club tag adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen a Smart Student Club tag kapcsolható álnevesített adatokra.

 

9. A Smart Student Club tag, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a Smart Student Club tag a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

 

 

 

 

 

10. Panasz benyújtásához való jog

 

Ha a Smart Student Club tag úgy véli, hogy a jogait megsértették, Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) azt javasolja, hogy a Smart Student Club tag kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

 

11. A jelen tájékoztató módosításai

 

Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja a Smart Student Club tag az ilyen módosításokról.

 

12. Cookie (süti) szabályzat

 

Amikor a látogató a www.smartstudentclub.com oldalait meglátogatja, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak. A “sütik” célja a látogató beállításainak, használati szokásainak rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése; a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat; statisztikák gyűjtése, melyek elemzése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a weboldal mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk; a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően; célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg. Lényeges, hogy Czuni Dávid e.v. (Smart Student Club) a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.

 

A honlap az alábbi szolgáltatók célzó, hirdetési és analitikai célú sütijeit használhatja:

 

Google

 

Google Analytics

 

a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

Google Adwords

 

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 

Facebook

 

a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el:

https://www.facebook.com/help/cookies/

 

A “sütik beállításának” ellenőrzése, a “sütik” letiltása

 

A modern böngészők engedélyezik a “süti beállítások” módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a “sütiket”, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a “sütik beállításának” választási lehetőségét. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a “sütik” célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a “sütik” letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

  • Facebook
  • Instagram

Minden jog fenntartva! ©2020 by Smart Student Club